Публічний договір

ДОГОВІР No /

про надання послуг з організації наукових заходів


м. Вінниця "____" _________________ 2020 року


ФОП Процепко Олексій Олександрович (надалі іменується "Виконавець") в особі Процепко Олексія Олександровичва з однієї сторони, та _________ , (надалі іменується "Замовник" ) з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг з організації наукових заходів (надалі іменується "Договір") про таке.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах і в порядку, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за рахунок коштів Замовника надати послуги з організації наукових заходів (конференції, з’їзду, семінару, тощо) (надалі по тексту - послуги), а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити ці послуги згідно умов даного Договору.

1.2. Послуги надаються в приміщеннях, які відповідають санітарно – гігієнічним вимогам для проведення масових заходів в _____________ в період з «___»______ 201___р. з 00:00 до 00:00 за адресою:


2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість послуг за цим Договором становить __________ (____грн. ___коп.)

2.3. Ціна цього Договору визначена в національній валюті України. Розрахунки за цим Договором проводяться шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

2.4. Оплата за цим Договором здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця шляхом 100 % передоплати суми, зазначеної в п.2.1. цього Договору .

2.5. Надані послуги по цьому Договору приймаються на підставі акту прийому-здачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

2.6.Підписання Акту прийому-здачі наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

2.7. Вартість послуг може бути переглянута за взаємною домовленістю Сторін, у цьому випадку зміни оформлюються додатковою угодою, що є невід’ємною частиною Договору.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

- своєчасно та якісно надати послуги, передбачені умовами даного Договору;

- надавати достовірну інформацію про послуги та умови їх надання Замовнику;

- при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх обов’язків, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника;

3.2. Виконавець має право:

- отримати за надані платні послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

3.3. Замовник зобов'язаний:

- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг;

- не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до початку заходу повідомити Виконавця про цей захід шляхом надсилання листа з зазначенням дати та місця проведення заходу, часу початку та закінчення, кількості учасників, тощо (за допомогою засобів зв'язку: факс, електронна пошта, поштовий зв'язок), з обов'язковим зазначенням відповідальної особи за організацію заходу;

- приймати від Виконавця результати надання платних послуг шляхом підписання акту здавання- приймання наданих послуг, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

- підписати та повернути Виконавцю один примірник Акту надання послуг.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Виконавець несе повну відповідальність за недотримання:

- техніки безпеки при виконанні послуги;

- пожежної безпеки на місці виконання послуги.

4.3. Замовник має право відмовитись від послуг, письмово повідомивши Виконавця не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до проведення заходу. При цьому Замовнику повертається сума фактично сплачених коштів за цим Договором, але тільки у випадку дотримання ним строку, зазначеного в цьому пункті Договору.


5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____._____.2020 року включно.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.4. Замовник не є платником податку на прибуток на загальних підставах

7.5. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із сторін.


ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Процепко Олексій Олександрович

Код ЄДРПОУ 3627110513

AТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПУО 14360670 код 302689. р/р UA193026890000026002055360354

29012. Вінниця. Пирогова 79/29

0432536276, 0636310594

_________________________________________ Процепко Олексій Олександрович


“_____”___________________2020 р. М.П.

“_____”___________________2020 р. М.П.Завантажити договір